Dotacje unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i produkcji mebli oraz wzrost konkurencyjności rynkowej poprzez zwiększenie zatrudnienia, zakup maszyn i urządzeń oraz środka transportu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej” Celem operacji jest: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost zatrudnienia, zakup maszyn i urządzeń oraz środka transportu Przewidywane wyniki operacji: Rozwinięcie 1 przedsiębiorstwa oraz utworzenie 3,5 etatu pracy z wyłączeniem branży turystycznej, w tym przeprowadzenie 1 szkolenia podnoszącego kompetencje 4 osób rozwijających działalność gospodarczą.